Statut Fundacji

Statut Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej RODZINA

§ 1.

Fundacja ustanowiona jest przez: Sławomira Orycha ur. 23.07.1976r i Barbarę Olszewską ur. 19.06.1968r – założycieli Fundacji – Aktem Notarialnym z dnia 20 lutego 2009 r.; działa zgodnie z Ustawą o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i niniejszym Statutem, nosi nazwę MAZOWIECKA FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ „RODZINA” – zwana w dalej Fundacją.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kobyłka.

§ 4

Fundacja działa w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 5.

1. Terenem Działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest:

1. Udzielanie pomocy społecznej rodzinie.

2. Wspieranie środowisk zawodowych, organizacji społecznych, rodzinnej opieki zastępczej i instytucji świadczących pomoc resocjalizacyjną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

§ 9.

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej, częściowo odpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji 

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji osób prawnych:

a. dotacji od organizacji pozarządowych,

b. dotacji i zleceń organów administracji rządowej i organów samorządowych,

3. dochodów ze zbiórek publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. nawiązek sądowych.

§ 12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

3. Zabronione jest:

  1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
  3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
  4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Organy Fundacji

§ 13.

1. Organami Fundacji są:

  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

5. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, które była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 14.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolującym Fundację.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Odwołanie członka Rady może nastąpić na wniosek Fundatora, Zarządu i Członka Rady, w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15.

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo w porozumieniu z Zarządem.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16.

Do kompetencji Rady należy:

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie,

2. ocena pracy Zarządu Fundacji,

3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

4. zawieranie umów ze stosunku pracy z Członkami Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,

5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

6. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium,

7. nadzór nad działalnością Fundacji,

8. podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.

§ 17.

W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż z trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.

2. Funkcję Prezesa i Członka Zarządu pełni się do czasu odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Fundacji.

3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z Członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.

§ 19.

1. Fundator może zostać Członkiem Rady lub Zarządu.

2. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez Członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 20.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 21.

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5. ustala regulamin Biura Fundacji.

§ 22.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji 

§ 23.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa i jednego z Członków Zarządu.

Zmiana statutu

§ 24.

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji lub przez Radę Fundacji, gdy członkami Zarządu nie są Fundatorzy Fundacji.

3. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji nie wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji gdy:

– nastąpi śmierć Fundatora,

– Fundator będzie osobą ubezwłasnowolnioną,

– kontakt z Fundatorem jest nie możliwy pod podanym adresem kontaktowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o którym pisemnie został powiadomiony Zarząd Fundacji.

Postanowienia końcowe 

§ 25.

1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały, fundacje, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 26.

Decyzję w przedmiocie powoływania oddziałów fundacji, zakładów lub przedstawicielstw, łączenia się z innymi fundacjami oraz wchodzenia w skład spółek i stowarzyszeń, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 28.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji oraz przez Radę Fundacji, gdy członkami Zarządu są Fundatorzy Fundacji.

2. Uchwała Zarządu w przedmiocie likwidacji Fundacji nie wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji gdy:

– nastąpi śmierć Fundatora,

– będzie osobą ubezwłasnowolnioną,

– kontakt z Fundatorem jest nie możliwy pod podanym adresem kontaktowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o którym pisemnie został powiadomiony Zarząd Fundacji.

§ 29.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.

§ 30.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty asertywności i empatii dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze
Dla RODZICÓW
Indywidualne konsultacje problemów wychowawczych i grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna, par i rodzinna. Konsultacje wychowawcze problemów wychowawczych.
SZKOLENIA KADRY
Superwizja, konsultacje i warsztaty dla osób, i zespołów zajmujących się profesjonalnie pomocą.