O fundacji

Nasza Fundacja działa od 2009r. Inspiracją do jej powołania stało się nasze doświadczenie zawodowe oraz przekonanie, że nie wszyscy mają równe szanse na start w życiu. Widzimy różne powody takiego stanu. Ludzie przychodzą na świat w różnych domach, miejscach, mają różnych rodziców czy opiekunów, którzy mają na nich decydujący wpływ. Często spotykamy się z praktyką izolowania osób z problemami, co skutkuje ich jeszcze większą marginalizacją i jednoczesnym zamykaniem się na formy pomocy. Zmniejsza to w wiarę, że cokolwiek od nich zależy i w to, że w ogóle jakakolwiek zmiana jest możliwa. Długotrwały taki stan prowadzi do zaburzonego funkcjonowania indywidualnego i społecznego, a także do chorób psychicznych i śmierci. Od początku działania Fundacja była nastawiona na indywidualną pomoc środowiskową realizowaną poprzez organizowanie pomocy żywnościowej. Realizowaliśmy projekty związane z organizowaniem asysty rodzinnej na terenie gmin powiatu wołomińskiego (kiedy jeszcze nie było asystentów rodzinnych). Zrozumieliśmy, że to nie wystarcza, dlatego też zaczęliśmy organizować warsztaty i treningi dla osób zajmujących się pomocą. Od 2013r. prowadzimy superwizje asystentów rodzinnych, a od 2014r. zaczęliśmy prowadzić psychoterapię indywidualną, rodzinną i par. Cały czas poszukujemy sposobów na bardziej efektywną pracę by móc pomagać

Statut Fundacji

W ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzimy:

Psychoterapię  indywidualną dorosłych i dzieci z problemami emocjonalnymi m.in. nerwice, depresje, zaburzenia zachowań oraz terapię par i rodzin.

Konsultacje problemów wychowawczych. Dla rodzców, opiekunów zastępczych czy dziadków zajmujcych się opieką i wychowaniem dzieci.

Treningi komunikacyjne, negocjacyjne, interpersonalne, intrapsychiczne oraz konsultacje zawodowe. Dla grup zajmujących się szeroko rozumianą pomocą socjalną, wychowawczą, socjoterapeutyczną, resocjalizacyjną.

W ramach nieodpłatnej działalności:

Konsultacje wychowawcze i warsztaty dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi z dziećmi w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. Konsultujemy także problemy młodzieży i rodziców związane z przemocą rówieśniczą, depresją oraz uzależnieniami.

 

„Superwizja dla Asystentów Rodzinnych”. Działalność jest skierowana do asystentów rodzinnych pracujących na terenie Powiatu Wołomińskiego.

 Współpracujemy z III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, wspierając zespoły kuratorów społecznych, które odbywają konsultacje zawodowe.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Do końca 2016r. Prowadziliśmy „Poradnictwo Prawne” we współpracy z Kancelarią Prawną „Zapytaj mnie o swoje prawo Marcin Cywiński”, projekt  skierowany był do osób w trudnej sytuacji materialno-bytowej, polegający na poradnictwie prawnym.

III-IX 2016r. W ramach zleconego zadania i współfinansowanego przez Starostwo Wołomińskie stworzyliśmy „Koncepcję utworzenia i organizacji sieci poradnictwa rodzinnego w gminach na terenie powiatu wołomińskiego z wykorzystaniem niezależnej bazy lokalowej” na bazie której w 2017r. została utworzona sieć poradnictwa rodzinnego na terenie powiatu wołomińskiego.

2011-2014r. prowadziliśmy własny projekt „Dary” polegający na przekazywaniu najbardziej potrzebującym żywności pozyskanej z „Banku Żywności SOS w W-wie”. W ramach tego projektu także przekazywaliśmy osobom potrzebującym inne potrzebne artykuły  darowane od innych darczyńców.

2013r. prowadziliśmy na terenie Kobyłki projekt „Rodzina – najlepsze miejsce do życia” współfinansowany z Urzędu Miasta w Kobyłce, oparty na indywidualnej pomocy socjalno-terapeutycznej rodzinom.

2011-2012r. prowadziliśmy projekt unijny dofinansowany z POKL w zakresie integracji społecznej o nazwie „Indywidualne wsparcie na rzecz aktywizacji najbardziej potrzebujących”. W ramach tego projektu realizowana była praca indywidualna w formie asysty rodzinnej na terenie gminy Klembów.

2010-2012r. prowadziliśmy „Punkt konsultacyjny problemów wychowawczych i rodzinnych” dla mieszkańców Kobyłki. Współfinansowany z Urzędu Miasta w Kobyłce.

2010r. organizowaliśmy razem z „Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej” konferencję „Przemoc w pomocy” z cyklu „Jak pomagać nie upokarzając”,  która odbyła się w Starostwie Wołomińskim.

2009-2010r. prowadziliśmy pracę  w ramach własnego projektu „Asysty rodzinnej” dla rodzin i dzieci skierowanych do Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Wołominie.

Zespół merytoryczny Fundacji 

Barbara Olszewska – psychoterapeuta, pedagog, trener, asystent rodzinny, zawodowy kurator rodzinny.

Edward Orpik – psychoterapeuta, trener, asystent rodzinny, pedagog.

Sławomir Orych – psychoterapeuta, trener, pedagog resocjalizator, asystent rodzinny, zawodowy kurator rodzinny.

Magdalena Zaborowska – psychoterapeuta, pedagog resocjalizator, asystent rodzinny.

 

                                 RADA FUNDACJI                                                                                          ZARZĄD FUNDACJI                                                                                         

             Paweł Lasota – Członek Rady Fundacji                                                       Sławomir Orych – Prezes Zarządu Fundacji

             Małgorzata Silny – Członek Rady Fundacji                                            Barbara Olszewska – Członek Zarządu Fundacji

             Piotr Woźniak – Członek Rady Fundacji                                                     Edward Orpik – Członek Zarządu Fundacji

PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty asertywności i empatii dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze
Dla RODZICÓW
Indywidualne konsultacje problemów wychowawczych i grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna, par i rodzinna. Konsultacje wychowawcze problemów wychowawczych.
SZKOLENIA KADRY
Superwizja, konsultacje i warsztaty dla osób, i zespołów zajmujących się profesjonalnie pomocą.